XIN FENGXIA (YANG SHUMIN , dite)

Actrice chinoise.
[ TIANJIN, HEBEI 1927 – CHANGZHOU, JIANGSU 1998 ]
Zone géographique :


Sous la direction de : Michel CORVIN