ABUTSU-NI

Écrivaine japonaise.
[ M. EN 1283 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : KATŌ MASAYOSHI
Sous la direction de : Midori OGAWA
Bibliographie

Utatane, Tsugita K. (dir.), Tokyo, Kōdan-sha, 1978 ; Izayoi nikki, Yoru no tsuru, Morimoto M. (dir.), Tokyo, Kōdan-sha, 1979.

TABUCHI K., Abutsu-ni to sono jidai, Tokyo, Rinsen shoten, 2000.