CHEN DUANSHENG

Connue également sous le nom de LIANG DESHENG
Auteures dramatiques chinoises.
[ CHINE 1751 – CHINE 1796 ]
Zone géographique :


Auteur-e : LUO TIAN
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

JIANG R., Xiaoshuo kaozheng xubian, Shanghai, Shangwu yinshuguan, 1924 ; TAN Z., Zhongguo nüxing wenxue shihua, Tianjin, Baihua wenyi chubanshe, 1984.