CHIRI YUKIE

Écrivaine japonaise.
[ NOBORIBETSU 1903 – TOKYO 1923 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Barbara GLOWCZEWSKI
Bibliographie

CHIRI M., Chiri Mashiho chosakushū (1973), Tokyo, Heibonsha, 1993 ; STRONG S. M., Ainu Spirits Singing : The Living World of Chiri Yuki’s Ainu shin’yōshū, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2011 ; ZAIDAN HŌJIN HOKKAIDŌ BUNGAKKAN, Chiri Yukie Ainu shin’yōshū e no michi, Tokyo, Hatsubaimoto Tokyo Shoseki, 2003.