ESSAIS – LITTÉRATURE

L’époque classique (du XIIIe au XIXe siècle)
[ Japon XIIIe-XXIe siècle ]
Domaine :
Zone géographique :
Sous la direction de : Midori OGAWA
Bibliographie

ISHIDA J., Kanshō Nihon koten bungaku Makurano sōshi, Tokyo, Kadokawa shoten, 1975 ; YOSHIDA S., Zuihitsu no sekai, in Yoshida Seiichi chosaku-shū, vol. 25, Tokyo, Ōfū-sha, 1980.