HAGIO MOTO

Dessinatrice de manga japonaise.
[ FUKUOKA 1949 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : ETŌ MITSUNORI
Sous la direction de : Midori OGAWA
Bibliographie

Hagio Moto sakuhinshū (œuvres complètes), Shōgaku-kan, 1re série, 17 vol., 1977-1978 ; 2e série, 17 vol., 1984-1986.

HASHIMOTO O., « Nemuri no naka he… Hagio Moto ron », in Hanasaku otome-tachi no kinpira-gobō, t. 1, Tokyo, Hokusō-sha, 1979.