HUARUI (XU FEIRU , dite Mme)

Poétesse chinoise.
[ QINGCHENG, AUJ. DUJIANGYAN Xe s. – QINGCHENG, AUJ. DUJIANGYAN 976 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : WEI KELING
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

CAO M., Mandi hongyan li chunfeng, Huarui furen shi pingzhu, Shanghai, Shanghai guji, 2004 ; LIANG Y., Zhongguo funü wenxue shi gang, Shanghai, Kaiming shudian, 1932 ; PENG D., Quan Tangshi (1707), Pékin, Zhonghua shuju, 2008 ; TAN Z., Zhongguo nüxing wenxueshi, Tianjin, Baihua wenyi, 2001.