JAPON – CRITIQUE LITTÉRAIRE FÉMINISTE

[ XXe siècle ]
Domaine :
Zone géographique :
Auteur-e : ENAMI AMIKO
Sous la direction de : Midori OGAWA
Bibliographie

EGUSA M., URUSHIDA K., Onn’a ga yomu nihon kindai bungaku, Tokyo, Shinyō-sha, 1992 ; KOMASHAKU K., Majo no ronri, Tokyo, Epona shuppan, 1978 ; ID., Majo teki bungaku ron, Tokyo, San-ichi Shobō, 1982 ; SAITŌ M., Ninshin shōsetsu, Tokyo, Chikuma shobō, 1994 ; UENO C., OGURA C., TOMIOKA T., Danryū bungaku-ron, Tokyo, Chikuma shobō, 1992.

MIZUTA N., Nijyu-seiki no josei hyōgen, jendā bunka no sotogawa e, Tokyo, Gakugei shorin, 2003.