LA PRESSE FÉMININE MALAISIENNE

[ depuis 1930 ]
Domaine :
Zone géographique :
Sous la direction de : Monique ZAINI-LAJOUBERT
Bibliographie

ABDUL RAHMAN HAJI ABDULLAH, Pemikiran Islam di Malaysia, Sejarah dan Aliran, Jakarta, Gema Insani Press, 1997 ; CAMPBELL C., Contrary Visions : Women and Work in Malay Novels Written by Women, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004 ; HAMEDI MOHD ADNAN, Penerbitan Majalah di Malaysia. Isu-isu dan Cabaran, Shah Alam, Karisma Publications, 2003 ; ROSNAH BAHARUDIN, Wacana Wanita Melayu dan Sastera, Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2003.