LÜ BICHENG

Poétesse, éducatrice et militante féministe chinoise.
[ JINGDE 1884 – KOWLOON 1943 ]
Zone géographique :


Auteur-e : JIANG DANDAN
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

Lü Bicheng ji, Fei S. (dir.), Shanghai, Zhonghua shuju, 1929.

HUANG Y. Qingdai si da nüciren, Shanghai, Hanyu dacidian chubanshe, 2002 ; LI B. (dir.), Lü Bicheng ci jianzhu, Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 2001 ; LIU N., Lü Bicheng pingzhuan, Pékin, Zhongguo wenshi chubanshe, 1998.