MIYAMOTO YURIKO

Écrivaine japonaise.
[ TOKYO 1899 – TOKYO 1951 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : SATO YOSHIYUKI
Sous la direction de : Midori OGAWA
Bibliographie

Miyamoto Yuriko Zenshū, 30 t. et 2 suppl., Tokyo, Shin-nihon shuppan-sha, 1979-1986.