OKAMOTO KANOKO

Romancière et poétesse japonaise.
[ TOKYO 1889 – TOKYO 1939 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : Maki ANDO
Sous la direction de : Midori OGAWA
Bibliographie

KŌRA R., Okamoto Kanoko, Inochi no kaiki, Tokyo, Kanrin shobō, 2004 ; OKAMOTO T., Haha no tegami, Tokyo, Fujokai-sha, 1941.