SHŌJO MANGA

[ Japon XXe siècle ]
Domaine :
Zone géographique :
Auteur-e : ETŌ MITSUNORI
Sous la direction de : Midori OGAWA
Bibliographie

IGARASHI Y., Candy Candy (Kyandi Kyandi, 1975-1979), Paris, Presses de la cité, 1993 ; IKEDA R., La Rose de Versailles (Berusaiyu no bara, 1972-1973), 3 vol., Paris, Kana, 2002-2005.

FUJIMOTO Y., Watashi no ibasho ha doko ni aru no, Tokyo, Gakuyō shobō, 1998 ; YONEZAWA Y., Sengo shōjo manga shi, Tokyo, Shinpyō-sha, 1980.