WANG WEI

Poétesse chinoise.
[ YANGZHOU 1600 – YANGZHOU 1647 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : LUO TIAN
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

CHEN Y., Liu Rushi zhuan, Pékin, Sanlian shudian, 2001 ; QIAN Q., Liechao shi ji, Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1959 ; WANG D., Mingyuan shiwei yaji, Yangzhou, Jiangsu guangling guji keyinshe, 1979 ; ZHANG D., Meihua caotang bitan, Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1986.