WANG ZHAOJUN

Poétesse chinoise.
[ HUBEI 52 aV. J.-C. – MONGOLIE-INTÉRIEURE Ier siècle apr. J.-C. ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : GONG MI
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

BAN G., Hanshu, Pékin, Zhonghua shuju, 1962 ; FAN, Y., Hou Hanshu, Pékin, Zhonghua shuju, 1997 ; WANG A., Wang Anshi quanji, Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1999.