WU LUSHENG

Architecte chinoise.
[ LUSHAN 1930 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : LU YONGYI
Sous la direction de : Anne-Marie CHÂTELET
Bibliographie

DAI F., WU L., Dand dai Zhongguo jian Zhu Shi. Contemporary Chinese Architects, Pékin, Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 1999 ; ZHU J. (dir.), Sixty Years of Chinese Architecture 1949-2009. History, Theory, Criticism/Jianzhu 60 Nian (1949-2009). Lishi Lilun Yanjiu, Pékin, China Architecture and Building Press, 2009.