XU SHU

Poétesse chinoise.
[ M. V. 148 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : ZHANG RUOQIANG
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

Weishishu yu xiongdi, in Quan houhan wen, Yan K. (dir.), Pékin, Shangwu yinshuguan, 1999.

CHANG K.-I. S., SAUSSY H. (dir.), Women Writers of Traditional China, Palo Alto, Stanford University Press, 1999 ; CHEN X., YU H., CHEN X. (dir.), Lidai funü shici xuanzhu, Pékin, Zhongguo funü chubanshe, 1985.