XU YUNHUA (XU XIAOSHU , dite)

Écrivaine et éducatrice chinoise.
[ ZHEJIANG 1884 – SHANGHAI 1962 ]
Zone géographique :


Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

Xu Yunhua ciji, Pékin, Shehui kexue wenxian, 1999.