XUE TAO

Poétesse chinoise.
[ XI’AN 768 – CHENGDU 832 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : WANG MI
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

Xue Tao shijian, Chengdu, Sichuan renmin chubanshe, 1981.

CHEN W., Tang nüshiren ji san zhong, Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1981.