YAN RUI

Poétesse chinoise.
[ XIIe-XIIIe siècle ]
Domaine :
Période historique :
Zone géographique :


Auteur-e : WANG XIAOXIA
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

LING M., YUE Q. (dir.), Er ke pai an jingqi, Changsha, Yuedu shushe, 2006 ; TAN Z., Zhongguo nüxing wenxue shihua, Tianjin, Baihua wenyi, 1984 ; ZHOU M., Qi Dong ye yu, Pékin, Zhonghua shuju, 2006.