YANG JIANG (YANG JIKANG , dite)

Romancière, auteure dramatique et essayiste chinoise.
[ PÉKIN 1911 – PEKIN 2016 ]
Domaine :
Période historique :
Zone géographique :


Auteur-e : WANG SIYANG
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

Six récits de l’école des cadres (Ganxiao liu ji, 1981), Paris, C. Bourgois, 1983 ; Sombres nuées (Bingwu dingwei nian jishi wuyun yu jinbian, 1987), Paris, C. Bourgois, 2003 ; Le Bain (Xizao, 1988), Paris, C. Bourgois, 1992 ; Mémoires décousus (Za yi yu za xie, 1992), Paris, C. Bourgois, 1997.

KONG Q., Yang Jiang pingzhuan, Pékin, Hua xia chubanshe, 1998.