YE XIAOWAN

Poétesses et auteures dramatiques chinoises.
[ SUZHOU 1613 – SUZHOU V. 1657 ]
Domaine :
Période historique :
Zone géographique :


Auteur-e : LUO TIAN
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

YE S., Wumeng tang quanji (1916), Pékin, Zhonghua shuju, 1998.

QIAN Z., Yuan Ming Qing ci jianshang cidian, Shanghai, Cishu chubanshe, 2002 ; TAN Z., Zhongguo nüxing wenxue shihua, Tianjin, Baihua wenyi chubanshe, 1984.