ZHAI YONGMING

Poétesse chinoise.
[ CHENGDU 1955 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : WANG ZHUYA
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

SHENG Y., Ershi shiji nüxing wenxueshi, Tianjin, Tianjin renmin chubanshe, 1995.