ZHANG KANGKANG

Romancière et essayiste chinoise.
[ HANGZHOU 1950 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : SUN LIJUAN
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

L’Impitoyable (Canren, 1995), suivi de Tempêtes de sable (Shabao, 1996), Paris, Bleu de Chine, 1997.

TAN Z., Zhongguo nüxing wenxue shihua, Tianjin, Baihua wenyi chubanshe, 1984.