ZHU ROUZE

Connue également sous le nom de ZHU DAOZHU
Poétesse et peintre chinoise.
[ QIANTANG, AUJ. HANGZHOU 1662 – QIANTANG, AUJ. HANGZHOU 1722 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : LUO TIAN
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

JIANG M., WANG R., Zhongguo lidai cainü xiaozhuan, Hangzhou, Zhejiang wenyi, 1984.

GUO Y., « Mingqing nüxing wenxue de fanrong ji qi zhuyao tezheng », in Wenxue yichan, vol. 6, 2002.