ZHU SHUZHEN

Poétesse chinoise.
[ QIANTANG V. 1063 – QIANTANG V. 1131 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

Zhu Shuzhen jizhu, Wei Z., Zheng Y. (dir.), Pékin, Zhonghua shuju, 2008.

HUANG Y., Zhu Shuzhen yanjiu, Shanghai, Shanghai sanlian, 1992 ; ID., Duanchang fangcao yuan, Zhu Shuzhen zhuan, Anhui, Huashan wenyi chubanshe, 2001 ; LIANG Y., Zhongguo funü wenxue shigang, Shanghai, Kaiming shudian, 1932.